Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

Müşteri Aydınlatma Metni
———————————————————————————————————-
ÖZER KONVEYÖR BAND TURİZM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Özer Konveyör Band Turizm Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (“Özerband’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Müşteri Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni Özerband müşterilerinin;
Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
İlgili kişilerin haklarını kapsar.
Sonuç

Özerband 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Özerband, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, Netsis programı, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Müşteri Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Özerband’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
b.    Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Özerband tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
d.    Özerband’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
e.    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
f.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g.    İlgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özerband’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Özerband müşterilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;
a.    Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No) 
b.    İletişim (E-Posta Adresi, Telefon No, Adres) 
c.    Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları) 
d.       Finans (Banka Bilgisi)
e.    Pazarlama (Çerez kayıtları)

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Özerband’ın ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, 
Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
Özerband’ın ticari faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Kurumsal şeffaflığın sağlanması 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
A.    Yurt İçine Aktarım
Özerband, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerband AŞ. Grup Şirketleri,
Özerband’ın faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.
B.    Yurt DışınaAktarım 
Özerband 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Müşteri kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Özerband tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özerband sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği  hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Özerband tarafından internet sitesinde (www.ozerler.com) sunulan başvuru formu ile Özerband İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Afyonkarahisar adresine başvuru yapılabilir ya da  info@ozerler.com e-posta adresi veya  +90 272 217 66 66 telefon numarası ile bilgi alınabilir.
İlgili kişinin başvurusuna müteakip Özerband 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Özerband’ın; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Özerband’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
SONUÇ
Özerband tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özerband tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.
Özerband, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

Tedarikçi Aydınlatma Metni
————————————————————————————————————————————–
ÖZER KONVEYÖR BAND TURİZM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Özer Konveyör Band Turizm Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Özerband’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Tedarikçi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat
İşbu Aydınlatma Metni Özerband tedarikçilerinin;
Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
İlgili kişilerin haklarını kapsar.
Sonuç
    Özerband 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

    Özerband, kişisel verileri özellikle, yazılı sözleşme, e-posta, Netsis Programı, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Özerband’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
b.    Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Özerband tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
d.    Özerband’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
e.    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
f.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g.    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özerband’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı
Özerband tedarikçilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;
a.    Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No) 
b.    İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası) 
c.    Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları) 
d. Finans (IBAN numarası)
e. Mesleki Deneyim (Sertifikalar)
Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
a.    Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
b.    Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
c.    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
d.    Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
e.    Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
f.    Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
g.    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
h.    Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
i.    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
j.    Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
k.    Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
l.    Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
m.    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
n.    Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
o.    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
p.    Özerband’ın ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi 
amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası 
q.    Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
A.    Yurt İçine Aktarım
    Özerband, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerband müşterileri,
Özerband AŞ. Grup Şirketleri,
Özerband’ın faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler
 B.    Yurt DışınaAktarım 
    Özerband 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Tedarikçi kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4.    İlgili Kişinin Hakları 
    Özerband tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özerband sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği  hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Özerband tarafından internet sitesinde (www.ozerler.com) sunulan başvuru formu ile Özerband İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Afyonkarahisar adresine başvuru yapılabilir ya da  info@ozerler.com e-posta adresi veya  +90 272 217 66 66 telefon numarası ile bilgi alınabilir.
İlgili kişinin başvurusuna müteakip Özerband 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Özerband’ın; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Özerband’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.    SONUÇ
Özerband tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özerband tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.
Özerband, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  
    

Ziyaretçi Aydınlatma Metni
————————————————————————————————————————————–
ÖZER KONVEYÖR BAND TURİZM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Özer Konveyör Band Turizm Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Özerband’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.
       Ziyaretçi; Özerband’ın fiziksel yerleşkelerine çeşitli amaçlarla giriş yapan gerçek kişileri ifade etmektedir. 
    
Ziyaretçi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Ziyaretçi Aydınlatma Metni, Özerband ziyaretçilerinin;
Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
İlgili kişilerin haklarını kapsar.
Sonuç

    Özerband 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Özerband, kişisel verileri özellikle, ziyaretçi kayıt defteri, kamera sistemleri vasıtasıyla, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Özerband’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
b.    Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Özerband tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
d.    Özerband’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
e.    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
f.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g.    İlgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özerband’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Özerband ziyaretçilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;
a.    Kimlik (Ad Soyad, İmza)  
b.    Fiziksel Mekân Güvenliği (Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları, Araç Plaka Bilgisi)  
    Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
a.    Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
b.    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
c.    Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
d.    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
e.    Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
f.    Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin  Temini
g.    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
h.    Özerband’ın ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
i.    Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
 A.    Yurt İçine Aktarım
    Özerband, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerband AŞ. Grup Şirketleri,
Özerband’ın faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

 B.    Yurt DışınaAktarım 
    Özerband 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Ziyaretçi kişisel verilerini, yurt dışına aktarmamaktadır.

    4.    İlgili Kişinin Hakları 
Özerband tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özerband sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği  hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Özerband tarafından internet sitesinde (www.ozerler.com) sunulan başvuru formu ile Özerband İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Afyonkarahisar adresine başvuru yapılabilir ya da  info@ozerler.com e-posta adresi veya  +90 272 217 66 66 telefon numarası ile bilgi alınabilir.
İlgili kişinin başvurusuna müteakip Özerband 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Özerband’ın; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Özerband’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.    SONUÇ
    Özerband tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özerband tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.
Özerband, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

Labarotuvar Aydınlatma Metni
——————————————————————————————————–

ÖZER KONVEYÖR BAND TURİZM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
LABORATUVAR AYDINLATMA METNİ

Özer Konveyör Band Turizm Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Özerband’’) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.
Laboratuvar Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat
İşbu Aydınlatma Metni Özerband müşteri, çalışan ve tedarikçilerinin;
Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
İlgili kişilerin haklarını kapsar.
Sonuç

Özerband 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Özerband, kişisel verileri özellikle e-posta, fiziken evrak teslimi, araç takip sistemleri, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Özerband’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
b.    Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Özerband tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
d.    Özerband’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
e.    İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
f.    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g.    İlgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özerband’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı
Özerband’ın çalışanları, müşteri ve tedarikçilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;
Kimlik (Ad-Soyad, Tc Kimlik No)
İletişim (Telefon No) 
Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları) 
     

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Yurt İçine Aktarım
    Özerband, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerler Holding AŞ. Grup Şirketleri,
Özerband’ın faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.
Yurt DışınaAktarım

Özerband, işbu Aydınlatma Metni’ndeki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunun 9. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi, yurtdışında bulunan bünyesindeki işyerlerine aktarabilir.

İlgili Kişinin Hakları
Özerband tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özerband sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği  hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Özerband tarafından internet sitesinde (www.ozerler.com) sunulan başvuru formu ile Özerler Holding İş Merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Afyonkarahisar adresine başvuru yapılabilir ya da  info@ozerband.com e-posta adresi veya  +90 272 217 66 66 telefon numarası ile bilgi alınabilir.
İlgili kişinin başvurusuna müteakip Özerband 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Özerband’ın; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Özerband’ın; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

SONUÇ
Özerband tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Özerband tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.
Özerband, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

 

Gizlilik Politikası
—————————————————————————————————————–
ÖZER KONVEYÖR BAND TURİZM  SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
 GİZLİLİK POLİTİKASI

    Özerband; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.
    Kişisel Veri Nedir?
    Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.
    Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?
    Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.
    Veri Sorumlusu Kimdir?
    Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 
    İlgili Kişinin İşlenen Verileri Nelerdir? 
    Özerband web sitesinde, yalnızca işlevsel çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir.
    Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Özerband Çerez Politikası incelenebilir. 
    Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Fikri Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, 
Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Aktarılma Durumu 
Özerband, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;
Özerband faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi iştirakleri,
Özerband faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri 
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler.
    Web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı gruplarıyla paylaşılmamaktadır.
    İlgili Kişi Hakları Nelerdir?
    Özerband tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
    Özerband’in; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Çerez Politikası
————————————————————————————————————————————–
ÖZER KONVEYÖR BAND TURİZM  SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
 ÇEREZ POLİTİKASI

    İş bu Çerez Politikası; Özerband tarafından yürütülen web sitesinde kullanılan çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında açıklamalar ihtiva etmektedir.

    Çerez nedir?

    Çerez, bir web sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez çevrimiçi deneyiminizin kişiselleşmesini sağlamaktadır.  
    Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için  www.allaboutcookies.org sitesi ziyaret edilebilir.

    Neden Çerez Kullanılır?
    Özerband internet sitesinde aşağıda belirtilen amaçlarla çerez kullanabilir:
İnternet sitemizdeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin sağlanması, kolaylaştırılması, işlevselliğinin ve performansının arttırılması, 
Daha iyi bir çevrimiçi deneyim sağlanması,
Web-sitesinin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi ya da kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi, 
Özerband’ın hukuki ve ticari güvenlik önlemlerini alması.

Hangi Tür Çerezler Kullanılır?
Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur.
Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. 

Ozerband.com web sitemizde ( _UTMA , _UTMB, _UTMC, _UTMT, _UTMZ,  LANG, PHPSESSID ) Zorunlu Çerezler kullanılmaktadır.

    İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

    Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak tarayıcı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir. Tarayıcının çerez ayarları hakkında detaylı bilgi edinmek ve ayarları değiştirmek için aşağıdaki linklerden faydalanılabilir. 
Google Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer : 
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox : 
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Yandex : 
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safari : 
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

İlgili kişi çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için kullanabilecek yöntem ve linkler aşağıda yer almaktadır. 
Eğer Siteyi görüntülemek için kullanılan tarayıcı imkan tanıyorsa tarayıcının ayarlarını kullanarak çerez kullanımı özelleştirebilir. 
İlgili kişi Google Analytics’in verileri toplamasını istemiyorsa Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) kullanabilir. 
İlgili kişi Google reklam Google Reklam Kişiselleştirme (https://adssettings.google.com/authenticated) seçeneklerini düzenleyerek özelleştirebilir.
İlgili kişi Çerezleri mobil cihazında yönetmek için mobil cihazını çerez ayarlarını özelleştirebilir.
Bu bilgiler ışığında Özerband internet sitesi kullanıcıları, siteyi kullanırken kişisel olarak belirledikleri düzeyde çerezlerin kullanılmasına rıza verdikleri kabul etmektedir.